Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

MixdMediaMarketeer

Algemene Voorwaarden

Mixd Media Marketeer

  1. Definities a. “Wij”, “ons”, “onze”: verwijst naar Mixd Media Marketeer, een bedrijf dat zich bezighoudt met webontwikkeling en Google-services, gevestigd in Nederland, opererend via de website www.mixdmediamarketeer.nl. b. “Klant”, “u”, “uw”: verwijst naar de persoon of entiteit die onze diensten gebruikt of van plan is te gebruiken.

  2. Toepasselijkheid a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten door ons aan u. b. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien en voor zover schriftelijk overeengekomen.

  3. Diensten a. Wij bieden webontwikkeling en Google-services aan, waaronder maar niet beperkt tot website-ontwerp, ontwikkeling, hosting, onderhoud, zoekmachineoptimalisatie (SEO), Google Ads, Google Analytics en Google Workspace-oplossingen. b. De specifieke details van de diensten worden beschreven in de offerte of overeenkomst die voorafgaand aan de aanvang van de dienstverlening wordt verstrekt.

  4. Offertes en Prijzen a. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. b. De prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. c. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen te allen tijde aan te passen. Eventuele prijswijzigingen worden minimaal 30 dagen van tevoren aan u medegedeeld.

  5. Betaling a. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. b. Bij niet-tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim en zijn wij gerechtigd om rente in rekening te brengen conform de wettelijke rente. c. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die wij moeten maken ter verkrijging van voldoening, zijn voor uw rekening.

  6. Intellectueel Eigendom a. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door ons ontwikkelde materialen blijven bij ons of onze licentiegevers. b. Het is u niet toegestaan om zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming de door ons verstrekte materialen te kopiëren, aan te passen, te verspreiden, te publiceren of op andere wijze te gebruiken.

  7. Aansprakelijkheid a. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door overmacht of door handelen of nalaten van derden waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen. b. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en zal nooit meer bedragen dan het totale bedrag dat u aan ons heeft betaald voor de desbetreffende dienst. c. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen.

  8. Betaling en Gebruiksrechten Website a. Voor websiteprojecten vragen wij een aanbetaling die voorafgaand aan de start van het project met u wordt besproken en overeengekomen. Deze aanbetaling is niet terugvorderbaar. b. Het resterende bedrag voor de website dient volledig te worden betaald voordat de website wordt overgedragen en in gebruik wordt genomen voor persoonlijk gebruik. c. Totdat het volledige bedrag is voldaan, behouden wij het eigendomsrecht van de website en hebben wij het recht om de website offline te halen of de toegang tot de website te beperken.

Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe overeenkomsten en diensten die na de wijziging worden afgesloten of verleend.